Wil jij weten welke schoolvakken worden gegeven in het basisonderwijs? In tegenstelling tot docenten in het voortgezet onderwijs en het mbo, geven leerkrachten op een basisschool meestal les in alle schoolvakken aan groep 1 t/m 8. In dit artikel lees je welke schoolvakken er worden gegeven op een basisschool.

Welke schoolvakken zijn wettelijk verplicht?

Basisscholen zijn wettelijk verplicht om de volgende schoolvakken aan te bieden:

  • Nederlands (taal);
  • Engels;
  • rekenen en wiskunde;
  • oriëntatie op jezelf en de wereld: bijvoorbeeld aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, verkeersles en staatsinrichting;
  • kunstzinnige oriëntatie: bijvoorbeeld muziek, tekenen en handvaardigheid;
  • bewegingsonderwijs: bijvoorbeeld gymlessen.

Deze schoolvakken zijn verplicht omdat ze direct aansluiten bij de kerndoelen voor het primair onderwijs, die zijn vastgelegd in het Besluit vernieuwde kerndoelen WPO. Deze kerndoelen beschrijven wat een kind aan het eind van de basisschool moet weten en kunnen. Een school bepaalt zelf hoe de lessen voor deze vakken worden gegeven en met welk lesmateriaal.

Overige verplichte lessen

In het Besluit vernieuwde kerndoelen WPO staat verder dat de volgende lessen verplicht zijn:

  • Lessen over seksualiteit en seksuele verschillen. In deze lessen leren kinderen respect te hebben voor seksuele verschillen en voorkeuren.
  • Lessen over wetenschap en techniek. Vanwege het tekort aan technici in Nederland wil de overheid dat er meer aandacht komt voor deze vakken.
  • Lessen Fries (op scholen in Friesland). Friese scholen kunnen vragen om ontheffing wanneer minder dan 5% van de leerlingen op een school een Friestalige achtergrond heeft.

Welke schoolvakken zijn niet verplicht?

Een basisschool is vrij om het verplichte vakkenpakket aan te vullen met niet-verplichte schoolvakken, zoals Frans, Duits en godsdienst. Op een bijzondere school krijgen leerlingen bijna altijd godsdienstlessen, op een openbare basisschool meestal niet. De visie van een basisschool kan meespelen in de beslissing van de niet-verplichte schoolvakken. Ook kunnen ouders via de medezeggenschapsraad (mr) van de school meepraten over deze keuze.

Geeft een leraar op een basisschool les in alle schoolvakken?

Leraren op een basisschool verzorgen in principe alle schoolvakken aan groep 1 t/m 8. De lessen bewegingsonderwijs zijn hierop een uitzondering: gymlessen worden meestal door een vakdocent verzorgd. In groep 3 t/m 8 mogen leerkrachten zelfs alleen bewegingsonderwijs geven als ze een extra opleiding hebben afgerond. Je vindt hierover meer informatie op deze webpagina van de PO-Raad.

Op sommige basisscholen wordt ook voor andere vakken gebruik gemaakt van vakdocenten. Zo zijn leraren uit het voortgezet onderwijs met een tweede- of eerstegraads bevoegdheid voor een bepaald schoolvak volgens de Wet op de beroepen in het onderwijs automatisch bevoegd om les te geven op de basisschool, maar dus wel alleen als vakdocent. Als je bijvoorbeeld een tweede- of eerstegraads bevoegdheid geschiedenis hebt, dan mag je het vak geschiedenis geven aan een basisschoolklas.

Samenvatting

In tegenstelling tot docenten in het voortgezet onderwijs en het mbo geven leerkrachten op een basisschool in principe les in alle schoolvakken aan groep 1 t/m 8. Bewegingsonderwijs is hierop een uitzondering: gymlessen worden meestal door een vakdocent verzorgd. Naast een aantal wettelijk verplichte vakken en lessen, is een basisschool vrij om daarnaast zelf niet-verplichte schoolvakken aan te bieden, zoals moderne vreemde talen en godsdienstlessen.

 

Bron: https://www.onderwijsloket.com/kennisbank/artikel-archief/welke-schoolvakken-vind-je-op-een-basisschool/

Dit artikel is geschreven door: Jens Favier